Fotocredit: Arvid Udo De Haes

Vi har svart Naturvernforbundet i Avisen Hadeland

Naturvernforbundet har stilt ulike spørsmål til de politiske partiene på Hadeland.

Vårt svar er som følger, og var på trykk i Avisen Hadeland 31. 08.2015.

SVAR TIL NATURVERNFORBUNDET

Fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Gran, Lunner og Jevnaker

 

2. september 2015

 

  1. Jordvern

Jordvern er en av MDG sine hjertesaker og et område hvor vi mener at vi kan ha stor påvirkningskraft. Vi har kun 2,7 % matjord igjen, og med store utfordringer knyttet til fremtidig matsikkerhet og at vi er svært avhengige av import, er jordvern høyt prioritert hos oss. Som kjent har vi hele tiden vært imot utbyggingen av ny RV4 som har lagt beslag på noe av den beste matjorda på Hadeland.

Arealplanleggingen i kommunen er det viktigste virkemidlet vi har for å sørge for at god matjord ikke bygges ut til boliger, næringsbygg, veier osv. Vi i MDG vil gå imot slike forslag og heller velge tunnel eller utbygging på mindre fruktbare områder, som morenegrunn etc. Vi ønsker dessuten bebyggelse etter «landsbymodell» hvor man har det tilbudet av varer og tjenester man trenger til daglig.  Transport mellom tettbebyggelsene ønsker vi at skal foregå med et bra kollektivtilbud.

 

Kantsoner

Det er viktig med gode kantsoner (minimum to meter) mellom dyrket mark og vassdrag. Dette er for å hindre næringsavrenning fra jorda samtidig som dyre- og plantelivet er avhengig av disse viktige kantsonene for sin overlevelse.

 

  1. Gang- og sykkelveier

MDG er vel det partiet som har vært mest opptatt av alternative fremkomstmidler; tog og buss der avstandene er lengre, og sykkel og gange der avstandene tillater det. Vi trenger da trygge sykkel- og gangveier. Gang- og sykkelvei mellom Roa og Gran mener vi må kunne gjennomføres på en skikkelig måte på gamle RV4. Vi ønsker å satse på trygge gang- og sykkelveier og vedlikehold av eksisterende veier fremfor stadig å bygge nye veier.

 

  1. Elbil og elsykler

Elsykler er et glimrende alternativ der avstandene er litt lengre og for godt voksne som fremdeles ønsker å sykle, men kanskje ikke har riktig så mye krefter som før. Vi ønsker innføring av elbiler i kommunal virksomhet, og dette bør være førstevalget ved nyinnkjøp. Dette vil kommunen spare penger på samtidig som det gir mindre CO2-utslipp. Vi mener også det gir et viktig signal at kommunen går foran som et godt eksempel for et renere miljø.

 

  1. Ny kjørefil fra Lygna til Jaren

Her svarer vi kort og godt nei! Vi ønsker ikke å bruke mer penger på dette veiprosjektet. Som Naturvernforbundet fremholder; her er det snakk om store summer som vi heller vil bruke til trygge gang- og sykkelveier.

 

  1. Bruk av Enova-midler

Vi har vedtatt at vi vil ta de gode erfaringene med støtteordninger i Sverige og Tyskland med i beregningen, og mener at 40 % av midlene fra Enova bør gå til investeringsstøtte for solfangere og solcellepanel. Denne støtten skal kunne gå til både privathusholdninger, kommunale bygg og næringsbygg. Erfaringer fra andre land viser at prisene går kraftig ned i takt med økende etterspørsel og etablering. En desentralisert, gratis energirådgivningstjeneste for husholdninger bør komme på plass. MDG ønsker også å øke bevilgningene til Enova og å innføre skattefradrag for energieffektiviserende tiltak i egen bolig. Det bør lages konkrete planer i kommunene for utfasing av oljefyring, og utfordringer knyttet til de titusenvis av nedgravde oljetankene rundt om på folks eiendom må tas på alvor, og ikke kun være privatpersoners ansvar. Kommunene plikter å føre register over nedgravde oljetanker, men dette blir ikke alltid gjort.

 

  1. Utbygging av natur og friluftsområder

Naturvernforbundets spørsmål var her litt generelt. Vi mener at vi må skille mellom virksomhet som har en ødeleggende effekt på natur og miljø og andre prosjekter som har liten eller ingen skadevirkning og samtidig bidrar til livskvalitet.

Skytebane stiller vi oss positive til da dette er noe som ikke er særlig arealkrevende og som vi vet er til glede for mange da vi har mange jegere i regionen. Jegere trenger skytetrening for å bli gode og ansvarlige skyttere og vi har mye vilt som må forvaltes. Samtidig er støyproblemer en utfordring, så det er viktig at det ligger god planlegging bak valg av areal til dette formålet. En annen ting er avrenning av giftige stoffer fra skytebanene som kan føre til miljøproblemer og forurensning av grunnvann. Vi tenker at en mulighet kan være at man går sammen om en felles og god skytebane i regionen som tar disse utfordringene på alvor.

Våre skogsbilveier trenger vi for nødvendig avvirkning av tømmer i en fremtidig satsing på bærekraftig skogbruk.

Storstilt hytteutbygging med tilhørende veier og anleggstrafikk ønsker vi ikke. Vi ønsker heller ikke fri motorferdsel i marka. Vi ønsker å beholde skog og mark mest mulig uberørt til glede for de mange som benytter seg av naturen til rekreasjon og friluftsliv.