Grønn økonomi

Fotocredit: Arvid Udo de Haes

De Grønne mener at kommunene selv vet best hvilke tjenester som må prioriteres og hvor det er størst behov, og at de derfor må få større økonomisk handlingsrom enn i dag.

16. august 2015

Jevnaker har en attraktiv beliggenhet med kort avstand til mange viktige knutepunkter. For å kunne utøve gode velferdstjenester i fremtiden må vi legge til rette for næringsutvikling og bosetting i bygda vår. Det er også viktig at vi jobber mot å bli en kommune som tar ansvar for vårt forbruk og våre innkjøp ved å støtte rettferdig handel.

 

MDG Jevnaker vil:

  • Legge til rette for produksjon, videreforedling og salg av lokaldyrket mat og økologiske produkter.
  • Arbeide for andelslandbruk og parsellhager. Dette bidrar både til sunn mat, selvforsyning, mestring og kan være en sosial møteplass.
  • Si nei til eiendomsskatt i Jevnaker. Vi ønsker ikke en dobbel beskatning, men vil heller stemme for å øke skatt og gebyr på tjenester relatert til forbruk. Vi er imot økning av dagens eiendomsskatt i Jevnaker. Vi mener også at eiendomsskatt på næringseiendom hindrer næringsutvikling i bygda.
  • Arbeide aktivt for etablering av bedrifter innenfor grønn energi og teknologi som skaper nye arbeidsplasser.
  • Fortsette å prioritere lokalt næringsliv ved anbudsrunder.
  • Tilrettelegging for lokale arbeidsplasser. Jevnaker har et uutnyttet potensiale for økoturisme og gårdsturisme, noe som kan skape arbeidsplasser og være med på å synliggjøre de unike naturverdiene i kommunen.
  • Fjerne byggesaksgebyr helt ved etablering eller renovering av plusshus.
  • Si nei til søndagsåpne butikker da økt tilgang på varer vil føre til økt forbruk. Vi vil vurdere dette på nytt om Ringerike kommune åpner for søndagsåpne butikker.
  • Starte prosessen med å bli en fairtrade-sertifisert kommune og sikre at rettferdig handel ligger til grunn for innkjøp og forbruk i kommunen.

- For å kunne utøve gode velferdstjenester i fremtiden må vi legge til rette for næringsutvikling og bosetting i bygda vår.