Arealplanlegging og samferdsel

Fotocredit: Henrik Melbostad

Planlegging av grønne lokalsamfunn som legger til rette for god livskvalitet, innebærer ikke bare å ta hensyn til tekniske tjenester, naturverdier og landskap, men også å skape offentlige rom som legger til rette for trivsel, god helse og mangfold. Menneskers utvikling og handlingsmønster blir formet av interaksjonen mellom oss og det fysiske miljøet rundt oss.

16. august 2015

MDG Jevnaker vil:

 • Stenge av hovedgate og parkeringsplass for biler i helgene, legge til rette for Bondens marked og aktiviteter, og skape en sosial møteplass. Det skal være gratis å sette opp handelsboder for salg av lokalproduserte varer i helgene for kommunens innbyggere.
 • Prioritere myke trafikanter og trafikksikkerhetstiltak. Gangveiene skal være framkommelige hele året, også for de med funksjonsnedsettelse. Vedlikehold av eksisterende veier kommer foran nybygging.
 • Investeringer i samferdsel må ikke gå til å øke kapasiteten på veiene, da forskningen viser at økt kapasitet skaper økt trafikk. Pengene må i stedet brukes til å vedlikeholde eksisterende veier som allerede har et stort vedlikeholdsetterslep, øke trafikksikkerheten både for bilister og myke trafikanter, og investere i et bedre kollektivtilbud.
 • Bevare eldre bygninger og bygningsmiljøer og ta hensyn til lokal byggeskikk.
 • Være pådrivere for å få tilbake togstasjonen og persontrafikk på Jevnaker. Vi har sammen med MDG Ringerike-Hole og MDG Lunner vært aktive i prosessen med å sende inn resolusjon om umiddelbar utredning av Nittedalstraseen på Ringeriksbanen, og dette er nå vedtatt av De Grønne nasjonalt.
 • Øke tilgjengeligheten til naturområdene rundt Jevnaker.
 • Vi synes dagens regler for bygging i strandsonen er strenge nok, men det er viktig at de faktisk overholdes. Vi ønsker et levende Jevnaker der Randsfjorden brukes til fritid og rekreasjon og gir økt livskvalitet, men bygging må ikke gå utover natur- eller miljøhensyn.
 • Vi ønsker ikke frislipp av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, og mener bruk av snøscooter må begrenses til nytteformål. Stillhet og å komme seg bort fra hverdagens stress, mas og jag er blant hovedårsakene til at vi mennesker bruker naturen, og snøscooterkjøring vil gå på bekostning av dette.
 • Vurdere behovet for klimatilpasning i våre beredskapsplaner.
 • Samarbeide med HRA. Kommunen bør utnytte de ressurser som gjenskapes der.
 • Forenkle prosedyrer for offentlig saksbehandling av etablering av små private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon.
 • Fremskynde arbeidet med å bli en klimanøytral kommune.