Fotocredit:

Våre synspunkter på kommunereform

Dette innlegget ble opprinnelig skrevet som et leserinnlegg for å redegjøre for våre synspunkter. Dessverre er det vanskelig å fatte seg i korthet når det gjelder kommunereform, og det er viktig at vi nå får publisert det. 

 

17. mai 2016

«Jeg er hadelending, ikke ringeriking», var min første tanke da kommunereformen ble et tema for en stund siden. Disse ordene er det vel flere enn jeg som har uttalt den siste tiden. Kanskje har noen også ment det motsatte?

Uansett er dette utsagn som er basert på personlige følelser og på tanker om identitet. Det er tanker og personlige meninger jeg i rollen som ny folkevalgt måtte forsøke å legge bort, og heller ta frem de mange tunge rapportene og våre egne mindre rapporter som til sammen utgjør de såkalte utredningene om ny kommune versus egen kommune slik at jeg kan ta det beste valget for fremtiden. I forskningen snakker man om forforståelse. Forforståelsen vår er et produkt av de fortolkninger vi hele tiden gjør av det vi hører, ser og opplever. Forforståelsen vår kan endre seg ved nye inntrykk som vi igjen fortolker. Det er ikke negativt at man har en forforståelse, men man bør gjøre rede for sine synspunkter på forhånd. Det er vanskelig å legge bort forforståelsen, men man må alltid være den bevisst. Ikke en dum tanke for politikere heller.

Det er viktig at innbyggerne i Jevnaker kommune stemmer på bakgrunn av den informasjonen som de har fått tilsendt fra kommunen og som ligger ute på http://www.formdinframtid.no/. Vi i styret i Miljøpartiet De Grønne Jevnaker gikk før kommunevalget inn for at vi ikke ønsker en storkommune sammen med Ringerike og Hole, men i vårt program står det også at vi ønsker folkeavstemning. Dette gikk vi inn for som et av de første partiene (kanskje det første?) i Jevnaker. Vi vil ta innbyggernes stemme på alvor. Det opprinnelige var at vi ønsket en utredning av en Hadelandskommune med Lunner og Gran også. Vi tok dette opp i formannskapsmøte før jul, men det ble ikke tatt til følge. På det neste kommunestyremøtet tok Høyre-representant Borch opp dette temaet igjen, og denne gangen ble det faktisk en produktiv diskusjon. Vi klarte dessverre ikke å snu det opprinnelige vedtaket, der en Hadelandskommune med Lunner og Gran ble nedstemt. Det ble i stedet gjort en forespørsel angående en storkommune med Ringerike, Hole, Gran og Lunner. Det var vel ikke så overraskende at det ikke var interesse for dette på Hadeland, ikke lenge etter at Lunner og Gran hadde sagt nei i sin folkeavstemning. «Hvorfor i det hele tatt en Hadelands-kommune, hvorfor ikke bare stå alene?», tenker du kanskje? Absolutt. Det vi var bekymret for, var en eventuell tvangssammenslåing der vi måtte slå oss sammen uansett. Da mente vi at det var viktig at en Hadelandskommune ikke var utelatt fra regnestykket. Vi håper at vi ikke kommer dit, men vi synes fortsatt det er synd at en slik kommune etter modell fra Valdres-fylkene ikke er utredet. I Valdres er funksjonene i en tenkt reform fordelt jevnt over i kommunene som er slått sammen, så man slipper en sterk sentralisert administrasjon i en enkeltkommune, slik det blir i en ny Ringerikskommune.

Når vi snakker om fylkesreform er dette en annen sak enn kommunereform. Jeg mener at det er viktig med små og sterke lokalsamfunn med nærhet til de tjenester man benytter seg mest av, men spesielt når det gjelder areal-, naturvern- og miljøforvaltningen lider denne under mangel på helhetlig planlegging. Det er selvsagt en utfordring også i kommunene, så at vi går sammen i større plansamarbeid nå er enormt viktig for å få på plass den kompetanse og de ressurser det er behov for i en så viktig avdeling som planavdelingen. Både folkehelse, naturvern og transportløsninger er ulike, men viktige komponenter i det arbeidet en planavdeling har ansvaret for. Sterke planavdelinger er også viktige i arbeidet med en fremtidig helt nødvendig oversikt over klimatilpasning og beredskap som følge av mer vær og uvær. Jeg er spent på å følge den videre diskusjonen om fylker og regioner, og ut ifra det jeg har lest til nå kan det tyde på at naturvern, miljø og helhetlig arealplanlegging vil få en tryggere rolle i større regioner fremfor dagens fylker.

Jeg nevnte følelser og identitet. Selv om jeg skrev at jeg måtte forsøke å legge bort mine personlige meninger for å ta det beste valget på vegne av innbyggerne i kommunen, er likevel ikke følelser og identitet uviktige faktorer i en kommunereform. Det vanskelige er at utredninger gjerne forholder seg til tall og de temaene som er enkle å måle. For hvordan måler man identitet og tilhørighet? Geografi og en felles historie henger sammen med identitet. Identitet og sterk tilknytning til sitt lokalsamfunn er for eksempel viktig om man tenker på innbyggernes helse. God helse er heller ikke lett å måle, men er en viktig faktor som ikke bør glemmes i en reform. De som har en felles identitet og tilhørighet til et lokalsamfunn holder seg friskere, er mer deltagende både når det gjelder frivillighet og å benytte seg av tjenester, mens det å stenge/fjerne tjenester som f.eks. den lokale sparebanken eller nærskolen har en negativ påvirkning på identitetsfølelsen. Stenging fører også til at man må reise ut av lokalsamfunnet, noe som igjen medfører tap av sosial kontakt, tid og penger. Forskningen er klar når det gjelder disse temaene, men disse faktorene er selvsagt vanskelige å måle siden det er utfall man vil se på sikt. En annen ting faktor er det at Hadeland allerede er en merkevare. Å fremme en region som en merkevare er noe politikere og de som jobber med næringsutvikling har et sterkt ønske om. Derfor endte jeg med samme standpunkt etter å ha lest utredningene. Jeg ser at det vil bli utfordringer uansett, men vi bør stå alene fremfor å bli en storkommune med Ringerike og Hole, og ved en eventuell senere sammenslåing bør vi se til kommuner med lignende demografi, som Gran og Lunner. Ringerike vil bli for sterke sammenlignet med oss, mens bosettingsmønsteret i de andre Hadelandskommunene er mer i samsvar med Jevnaker med 6185 innbyggere i tettbebygde strøk i Gran og 5570 i tettbebygde strøk i Lunner. Til sammenligning har Hønefoss i underkant av det tredobbelte. Vi havner derfor mer på likefot med Gran og Lunner.

Det er viktig å vite at vi ikke sitter med noen fasit når det gjelder kommunereformen. Alle de folkevalgte i kommunen vår har gjort sitt beste ut ifra tid og ressursene de sitter med, og vi har opplevd mye usikkerhet og fått flere aha-opplevelser. Som ferskinger har jeg og min vara og medtalsperson Arvid Udo de Haes blitt godt mottatt av absolutt alle i kommunestyret, og jeg opplever at det er god stemning tross at vi selvfølgelig er uenige i mange saker. Det fører til hyppige innlegg fra talerstolen, vennlig latter fra salen og fruktbare debatter med det resultat at vi så vidt er hjemme før midnatt. Vi har engasjert oss i politikken fordi vi vil det beste for Jevnaker. Og vi er heldige som har et så godt klima i kommunestyret, noe som gjør at det blir lav terskel for å ta opp saker. Har du spørsmål om kommunereformen eller andre saker kan du nå oss på Facebook-siden vår eller jevnaker@mdg.no, så vil vi svare etter beste evne.

Jeg håper du vil stemme i folkeavstemningen den 30. mai, uavhengig av hvilket alternativ du lander på. Husk at du også kan forhåndsstemme.

Miriam Tessem Strøm, kommunestyrerepresentant Jevnaker og talsperson i MDG Jevnaker